Algemene voorwaarden De Oesterbank VZW

 

Artikel 1. Toepassingsgebied.

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van ‘De Oesterbank’. Andersluidende voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen geen afbreuk doen aan de geldigheid en de toepassing van huidige algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijk akkoord van ‘De Oesterbank’.

Artikel 2. Betaling van de facturen.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, uitgaand van ‘De Oesterbank’, zijn de facturen van ‘De Oesterbank’ betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, netto zonder korting, en dit te Oostende, Vaartblekersstraat 15. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag ten titel van forfaitair en onverminderbaar schadebeding verhoogd met 15%.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven aan intrestvoet van 12%. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 3. Klachten en protest.

Bezwaren of klachten betreffende de levering kunnen slechts in aanmerking genomen worden voor zover zij schriftelijk gedetailleerd geformuleerd worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Protest van de facturen dient eveneens schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

Artikel 4. Leverings- en afhaaltermijnen.

  1. De leveringstermijn wordt enkel ten titel van inlichting verstrekt en bindt ‘De Oesterbank’ niet. Vertraging in de levering geeft de klant dan ook niet het recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Dit kan slechts door de klant geëist worden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bedongen.
  2. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de door hem meegedeelde datum, behoudt ‘De Oesterbank’ zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Waarborgen – dreigende insolventie.

  1. Indien de kredietwaardigheid van de klant negatief evolueert, behoudt ‘De Oesterbank’ zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, van de klant de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de verbintenissen te eisen. Indien de klant daaraan niet tegemoet komt, heeft ‘De Oesterbank’ het recht om het contract volledig of gedeeltelijk te beëindigen.
  2. In geval van insolventie of dreigende insolventie of geruchten daaromtrent houdt ‘De Oesterbank’ zich het recht voor om bestellingen (zelfs door ‘De Oesterbank’ aanvaard) niet uit te voeren of voor de levering een waarborgsom te eisen specifiek ten gunste van ‘De Oesterbank’ geconsigneerd en voldoende om de kostprijs van de levering te dekken.
  3. Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de klant, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van ‘De Oesterbank’ bevinden, door de klant aan ‘De Oesterbank’ in pand worden gegeven tot nadere garantie van de het aan ‘De Oesterbank’ verschuldigde maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die aan ‘De Oesterbank’ door de klant ter bewerking worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van één en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

Artikel 6. Wisselbrieven.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopvoorwaarden.

Artikel 7. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken.

Op de offertes, leveringen, bestellingen en overeenkomsten van ‘De Oesterbank’ is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Oostende en van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

BIJZONDERE VOORWAARDEN DE OESTERBANK.

‘De Oesterbank’ is een beschutte werkplaats, die door ondernemingen kan worden ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde (deel-) opdrachten.

De aan ‘De Oesterbank’ toevertrouwde opdrachten worden de facto uitgevoerd door personeelsleden zonder bijzondere technische opleiding, al dan niet met een handicap. Opdrachten met een grotere complexiteit dienen derhalve door de opdrachtgever omstandig en gedetailleerd te worden toegelicht, zodat zij kunnen worden ontleed in eenvoudige, makkelijk uitvoerbare handelingen.

Gelet op het gebrek aan bijzondere kennis in hoofde van de personeelsleden van ‘De Oesterbank’, heeft de opdrachtgever een auditrecht tijdens de werkzaamheden.

De verbintenissen van ‘De Oesterbank’ dienen derhalve steeds in het licht van deze achtergrond te worden beoordeeld en geïnterpreteerd.  

Huidige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de bestelling van de opdrachtgever en op hogervermelde algemene verkoopvoorwaarden van ‘De Oesterbank’. Deze documenten vormen op onlosmakelijke wijze het contract tussen ‘De Oesterbank’ en de opdrachtgever.

Artikel 1.

‘De Oesterbank’ vervaardigt producten of monteert onderdelen volgens de montagegegevens van de opdrachtgever.

1.1. Informatieverplichting van de opdrachtgever.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om ‘De Oesterbank’ in het bezit te stellen van alle technische gegevens, modellen, tekeningen, inlichtingen en instructies, noodzakelijk om de haar toevertrouwde opdracht tot een goed einde te brengen. Inzonderheid verbindt de opdrachtgever zich ertoe om voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht de nodige gegevens in een duidelijke, geschreven vorm ter beschikking te stellen van ‘De Oesterbank’ en verder onverwijld gevolg te geven aan de gebeurlijke vragen van ‘De Oesterbank’ met het oog op het verkrijgen van aanvullende informatie.

1.2 Ter beschikking stellen van de grondstoffen.

a. Behoudens andersluidende contractuele bepalingen, stelt de opdrachtgever tevens de nodige grondstoffen ter beschikking van ‘De Oesterbank’. De opdrachtgever staat in dat geval in voor betaling van de grondstoffen, ook indien de grondstoffen door de leverancier van de grondstoffen (medecontractant van de opdrachtgever) worden geleverd in de werkplaats van ‘De Oesterbank’ of indien ‘De Oesterbank’ volgens de contractuele bepalingen dient in te staan voor de afhaling van de grondstoffen bij de door de opdrachtgever gecontracteerde leverancier. In dit laatste geval zal het vervoer van de grondstoffen plaatsvinden op risico van de opdrachtgever.

b. Indien de opdrachtgever zelf instaat voor de aankoop van de grondstoffen en de levering ervan aan ‘De Oesterbank’, staat de opdrachtgever in voor een voorafgaande controle van de grondstoffen op zichtbare en verborgen gebreken.

‘De Oesterbank’ is derhalve niet gehouden om een ingangscontrole uit te voeren en mag zonder meer de verwerking van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde en geleverde grondstoffen aanvatten.

c. In geval van rechtstreekse levering van de grondstoffen door de leverancier in de werkplaatsen van ‘De Oesterbank’ of in geval van afhaling van de grondstoffen door de aangestelden van ‘De Oesterbank’, verbindt ‘De Oesterbank’ zich ertoe om onverwijld een ingangscontrole uit te voeren op voormelde grondstoffen en om gebeurlijke zichtbare gebreken onverwijld en schriftelijk te melden aan de leverancier van de grondstoffen in naam en voor rekening van de opdrachtgever, aan wie ter informatie een kopie van de klacht wordt gericht. De opdrachtgever volgt de door ‘De Oesterbank’ geuite klachten verder op en bezorgt ‘De Oesterbank’ de nodige verdere instructies.

Bij het uitvoeren van de ingangscontrole hanteert ‘De Oesterbank’ de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde instructies. Mits deze instructies strikt worden opgevolgd door ‘De Oesterbank’, is zij niet gehouden tot het uitvoeren van een verdergaande controle van de grondstoffen en kan zij niet verondersteld worden om verborgen gebreken in de grondstoffen op te sporen. Tenzij de instructies voor de ingangscontrole in een dergelijke controle voorzien, kan ‘De Oesterbank’ in geen geval door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden, indien de door ‘De Oesterbank’ vervaardigde, bewerkte of gemonteerde producten niet-conform zijn ingevolge verschillen in kwaliteit of een wijziging van de samenstelling van de geleverde grondstoffen.

d. Indien ‘De Oesterbank’ tevens belast wordt met de aankoop van de grondstoffen, doet zij dit volledig autonoom, zowel naar leveranciers als naar voorwaarden toe.

Indien ‘De Oesterbank’ aldus de vrije keuze heeft wat betreft de leverancier en de kwaliteit van de grondstoffen en de voorwaarden waartegen geleverd wordt, is ‘De Oesterbank’ enkel gehouden om deze grondstoffen voorafgaandelijk aan de verwerking ervan te controleren op het bestaan van zichtbare gebreken en desgevallend de nodige stappen te ondernemen ten aanzien van haar leverancier.

e.Indien ‘De Oesterbank’ contractueel ertoe gehouden is om de grondstoffen aan te kopen bij een door de opdrachtgever aangeduide leverancier, tegen de door deze laatste bedongen voorwaarden, zal ‘De Oesterbank’ instaan voor de ingangscontrole, evenals voor de opvolging van klachten met betrekking tot de bestelde en geleverde grondstoffen.

Bij het uitvoeren van de ingangscontrole hanteert ‘De Oesterbank’ de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde instructies. Mits deze instructies strikt worden opgevolgd door ‘De Oesterbank’, is zij niet gehouden tot het uitvoeren van een verdergaande controle van de grondstoffen en kan zij niet verondersteld worden om verborgen gebreken in de grondstoffen op te sporen. Indien geen specifieke instructies werden gegeven voor het uitvoeren van de ingangscontrole, is ‘De Oesterbank’ enkel gehouden om deze grondstoffen voorafgaandelijk aan de verwerking ervan te controleren op het bestaan van zichtbare gebreken en desgevallend de nodige stappen te ondernemen ten aanzien van haar leverancier. Voor de administratieve opvolging van de aankoop van de grondstoffen en gebeurlijke klachten wegens zichtbare gebreken in de grondstoffen, wordt ‘De Oesterbank’ afzonderlijk vergoed.

Tenzij de instructies van de opdrachtgever in een ingangscontrole voorzien, kan ‘De Oesterbank’ in geen geval door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden, indien de door ‘De Oesterbank’ vervaardigde, bewerkte of gemonteerde producten niet-conform zijn ingevolge verschillen in kwaliteit of een wijziging van de samenstelling van de grondstoffen.

1.3. De uitvoering van de opdracht.

a. ‘De Oesterbank’ verbindt zich ertoe om de instructies van de opdrachtgever naar best vermogen op te volgen bij de uitvoering van de opdracht en in geval van onduidelijkheid onverwijld contact op te nemen met de opdrachtgever.

b. De opdrachtgever houdt toezicht bij het opzetten van het productieproces en is ten allen tijde gerechtigd om de productie te controleren in de werkplaatsen van ‘De Oesterbank’.

c. Maandelijks en telkens als de opdrachtgever erom verzoekt, worden follow-up vergaderingen gehouden, teneinde de stand en het verloop van het project te bespreken.

1.4. Leveringen, risico en aansprakelijkheid.

a. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, geschieden alle leveringen door ‘De Oesterbank’ ‘af fabriek’ (‘ex works’, zoals gedefinieerd in de Incoterms van 2010). De goederen worden in de werkplaats van ‘De Oesterbank’ of op een andere daartoe door ‘De Oesterbank’ aan te duiden plaats ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

b. Vanaf de ter beschikkingstelling gaat alle risico voor verlies, beschadiging of anderszins over op de opdrachtgever, met inbegrip van de risico’s van laden, vervoer en lossen.

c. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de goederen op conformiteit te controleren. Niet-conformiteit wordt door de opdrachtgever onverwijld gemeld aan ‘De Oesterbank’.

Aanvaarding van de leveringen van ‘De Oesterbank’ dekt alle zichtbare gebreken. Onder zichtbare gebreken wordt begrepen: deze die door een vakman en na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden. Het in ontvangst nemen van de goederen door de opdrachtgever geldt onherroepelijk als aanvaarding.Indien de goederen zichtbare gebreken vertonen is ‘De Oesterbank’ enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze voortvloeien uit het niet-opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven richtlijnen en instructies. De aansprakelijkheid van ‘De Oesterbank’ beperkt zich in dit geval tot het vervangen van de niet-conforme levering.

In de mate dat de door ‘De Oesterbank’ geleverde goederen zichtbare gebreken zouden vertonen ingevolge verborgen gebreken in de grondstoffen, die door ‘De Oesterbank’ werden aangeschaft, al dan niet op instructie van de opdrachtgever, is ‘De Oesterbank’ bevrijd ten aanzien van haar opdrachtgever mits overdracht aan de opdrachtgever van haar contractuele vorderingen ten aanzien van de leverancier van de grondstoffen. .

d.Voor gebreken die een vakman ondanks grondig onderzoek niet kon vaststellen, noch kennen of gekend hebben (verborgen gebreken), is ‘De Oesterbank’ enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze gebreken voortvloeien uit het niet-opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven richtlijnen en instructies.

In dat geval is ‘De Oesterbank’ louter gehouden de gebrekkige goederen te vervangen, zonder enige verdere aansprakelijkheid. De opdrachtgever verzaakt aan alle andere vorderingen die hij op basis van het gemeen recht zou kunnen hebben. De garantieperiode voor verborgen gebreken eindigt bovendien definitief en onherroepelijk 6 maanden na levering door ‘De Oesterbank’.

In de mate dat de door ‘De Oesterbank’ geleverde goederen verborgen gebreken zouden vertonen ingevolge verborgen gebreken in de grondstoffen, die door ‘De Oesterbank’ werden aangeschaft, al dan niet op instructie van de opdrachtgever, is ‘De Oesterbank’ bevrijd ten aanzien van haar opdrachtgever mits overdracht aan de opdrachtgever van haar contractuele vorderingen ten aanzien van de leverancier van de grondstoffen. .

e. Indien de door ‘De Oesterbank’ geleverde goederen een gebrek zouden vertonen in de zin van de Belgische Wet op de Productenaansprakelijkheid, en dit ingevolge het door de opdrachtgever verstrekte ontwerp of ingevolge de onderrichtingen van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever ‘De Oesterbank’ vrijwaren tegen aanspraken van derden.

De vrijwaringsverplichting in hoofde van de opdrachtgever geldt tevens indien de door ‘De Oesterbank’ geleverde goederen een al dan niet verborgen gebrek vertonen ingevolge gebreken in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen.

Artikel 2.

‘De Oesterbank’ vervaardigt autonoom producten, zonder instructies van de opdrachtgever.

2.1. Algemeen.

Indien de opdrachtgever bij ‘De Oesterbank’ een bestelling plaatst voor het vervaardigen en leveren van producten zonder hierbij specifieke werkinstructies aan ‘De Oesterbank’ op te leggen, verbindt ‘De Oesterbank’ zich ertoe om de opdracht uit te voeren conform de bestelling.

2.2. Levering, risico en aansprakelijkheid.

a. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, geschieden alle leveringen door ‘De Oesterbank’ ‘af fabriek’ (‘ex works’, zoals gedefinieerd in de Incoterms van 2010). De goederen worden in de werkplaats van ‘De Oesterbank’ of op een andere daartoe door ‘De Oesterbank’ aan te duiden plaats ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

b. Vanaf de ter beschikkingstelling gaat alle risico voor verlies, beschadiging of anderszins over op de opdrachtgever, met inbegrip van de risico’s van het laden, vervoer en lossen.

c. De opdrachtgever verbindt zich dan ook ertoe om de goederen op conformiteit te controleren. Niet-conformiteit wordt door de opdrachtgever onverwijld gemeld aan ‘De Oesterbank’. Aanvaarding van de leveringen van ‘De Oesterbank’ dekt alle zichtbare gebreken. Onder zichtbare gebreken wordt begrepen: alle gebreken die door een vakman en na grondig onderzoek kunnen ontdekt worden. Het in ontvangst nemen van de goederen door de opdrachtgever geldt onherroepelijk als aanvaarding. De aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken in hoofde van ‘De Oesterbank’ beperkt zich tot het vervangen van de niet-conforme levering.

d. Voor gebreken die een vakman ondanks grondig onderzoek niet kon vaststellen, noch kennen of gekend hebben (verborgen gebreken), is ‘De Oesterbank’ enkel gehouden de gebrekkige goederen te vervangen, zonder enige verdere aansprakelijkheid. De opdrachtgever verzaakt aan alle andere vorderingen die hij op basis van het gemeen recht zou kunnen hebben. De garantieperiode voor verborgen gebreken eindigt definitief en onherroepelijk 6 maanden na levering door ‘De Oesterbank’.

In de mate dat de door ‘De Oesterbank’ geleverde goederen verborgen gebreken zouden vertonen ingevolge verborgen gebreken in de grondstoffen, die door ‘De Oesterbank’ werden aangeschaft, is ‘De Oesterbank’ bevrijd ten aanzien van haar opdrachtgever mits overdracht aan de opdrachtgever van haar contractuele vorderingen ten aanzien van de leverancier van de grondstoffen.

 

Partnership aangaan?

Benieuwd hoe onze mensen de perfecte schakel in uw productieketen kunnen zijn?

Contacteer ons